Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Arbeidet med rekruttering er en høyt prioritert oppgave for seksjonstyret. Arbeidet har vært vektlagt over lengre tid uten at det har løsnet helt. Rekruttering som er i styret definert som flere aktiviteter, men vi ser at medlemsmassen i eksisterende klubber ikke øker markant. Med den bakgrunn er det viktigste oppgaven for vekst relasjonen til nye miljøer. De tre siste årene har i snitt en ny klubb meldt seg inn i året. Vi er selvfølgelig glad for disse nye miljøene, men å definere det som en stor vekst er vanskelig og vi skulle selvfølgelig ønske oss noe mer.

Skal vi lykkes med dette arbeidet som både er tidkrevende og meget viktig trenger vi flere fra det etablerte petanquemiljøet til å hjelpe oss. Vi ser for oss en form for "fadderordning” mot det enkelte miljø som vi har kontakt med, og som vi kan fordele ressurser på når det kommer inn nye forespørsler. Det er mange spørsmål og behov slike miljøer har. Dette arbeidet bør vektlegges og vi håper at det er flere som ønsker å delta i denne dugnaden. Er dette et arbeid du ønsker å hjelpe med, ta kontakt med Elisabeth Hågensen eller Steinar Andersen. De som ønsker å hjelpe med dette arbeidet får nødvendig støtte til materiell, og vi ser for oss et nært og godt samarbeid med seksjonstyret og forbundskontoret.

Utgangspunktet vårt er 550 medlemmer ved utgangen av 2009. Utviklingen frem mot 2015 er basert på medlemsutvikling i hvordan petanque drives i klubber og forbund. Det er tatt med i vurderingen at det må noen ekstraordinære kampanjer til. Enten lokalt eller sentralt i regi av klubber og forbund for at vi skal lykkes med denne utviklingen.

Akkumulert tabell

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Eksisterende klubber

630

660

670

700

740

766

Kjente nye miljøer

75

110

150

200

220

250

Nye Miljøer

72

122

183

255

343

447

Totalt

777

892

1003

1155

1303

1463

Under samme forhold mellom antall medlemmer og spillere som løser lisens vil det være mellom 500 og 600 spillere med lisens i 2015.

Eksisterende klubber

Utviklingen de seneste år i eksisterende klubber har klare begrensninger og det er lite trolig at det er mulig å vokse mer enn totalt 150 til 200 medlemmer i perioden frem mot 2015. Her kan det variere noe

therapy and the subsequent resumption of sexualHypo- and hyperthyroidism cialis online.

. Dette er utvikling av klubber forutsatt at de ikke gjør endringer i hvordan de driver i dag. Vurderinger er av de klubber som er medlemmer i seksjon petanque, og vi forholder oss til medlemstallet i den enkelte klubb ved utgangen av 2009, der man har vurdert samtlige klubber etter følgende kriterier:

  • Etablert eller ny klubb (over/under 5 år)
  • Nytt område
  • Fungerende styre
  • God kontakt med øvrig petanquemiljø
  • Spillere markerer seg på nasjonale turneringer
  • Antall medlemmer under eller over 50 år

For at vekst som er beskrevet over skal komme og eventuelt bli noe større har seksjonstyret gjort noen grep. Et av de viktigste grepene er satsningen på nye miljøer. Vi har organisert arbeidet ut fra to kategorier: (1) nye miljøer som vi kjenner til, og (2) nye miljøer som vi enda ikke kjenner til.

Nye miljøer

Det er utarbeidet en oppfølgingsliste over de som har kontaktet oss i løpet av den seneste tid. Ut fra den kontakten er det trolig at vi kan lykkes med 250 nye medlemmer frem mot 2015 . Vi har vurdert sannsynligheten av den enkelte kontakt blir en registrert klubb. Sannsynligheten for at disse miljøer blir klubber er vurdert etter følgende kriterier; Om det er blitt etablert klubb uten tilhørighet til FIF, eller enkeltpersoner som har kontaktet oss. Viktig i vurderingen er om de har tatt kontakt med sentrale FIF selv og at det er andre klubber i nærområdet.

Helt nye miljøer

Her er det mulig med en økning som går opp mot 450 medlemmer mot 2015. Her er analysen basert på at vi i snitt kommer i kontakt med 4 nye miljøer i året, og at vi har et opplegg som tilsier at det blir noe konkret ut av to tilfeller samt at inngangsmedlemsmassen er på 15 medlemmer.

Hva gjør vi nå for at dette skal lykkes.

Seksjonstyret har som nevnt laget en liste der vi har skrevet opp alle nødvendige data utført prioriteringer av kontakter. Ut fra denne listen har vi laget en plan for kontakt med det enkelte miljø. Det er to områder som har pekt seg ut som vi nå arbeider spesielt med. Det ene miljøet fins i Rogaland og Hordaland. Der er det steder som Stord, Kopervik, Utsira og Bergen vi arbeider spesielt mot. Dette er begge fylker vi ikke har noen klubber aktive i og for utbredelse av idretten i Norge er det viktig å lykkes her. Samtidig så vet vi ut fra tidligere at skal det være vellykket med etableringen av en klubb er man ofte avhengig av flere klubber i rimelig nærhet. Viktig er det også at vi får etablert en klubb i Bergen. I Bergen er det i dag to kjente miljøer som spiller petanque regelmessig. Vi er kommet langt med samhandlingen med det ene av disse miljøer og vi har avtalt at seksjonstyret skal besøke dem i løpet av kort tid for å hjelpe til med oppstarten. I Stord er det også etablert et miljø som vi håper kommer til å melde seg inn i løpet av våren 2010. Det er opprettet god kontakt og det virker meget lovende. På Karmøy, nærmere bestemt Kopervik, var deler av seksjonstyret på besøk tidligere i år. I ettertid har det vært hyppig kontakt og det er faste spillekvelder to ganger i uken på banen som kommunen har anlagt. I tillegg til dette er det en etablert klubb på Utsira, men her har man ikke tatt stilling til om de ønsker å melde klubben inn i FIF.

Den andre regionen er hovedsakelig på Østlandet. Det er etablert et nytt miljø på Hønefoss som også har fått besøk av representanter fra styret. Blir dette noe av får vi etablert et miljø i Buskerud som er viktig vedrørende utbredelse og som videre teller i mange sammenhenger innen idretten. I Vestfold er petanque godt etablert fra før. Men seksjonstyret arbeider med etablering av klubber både i Larvik, Melsomvik og på Tjøme. I Oslo og Bærum er det to nye etablerte miljøer som vurderer å melde seg inn i FIF. På den andre siden av Oslofjorden er vi kommet lengst i samtaler med klubben som er i Askim. Her bygger man denne høsten et nytt petanque-anlegg i sentrum som vi håper skal øke interessen ytterligere. I Moss er det flere etablerte miljøer som regelmessig spiller petanque. Her har vi hatt noen utfordringer med å komme i kontakt med de rette personer som kan organisere slik at det på nytt blir en etablert klubb i Moss.

Dette er bare noen av de miljøer vi arbeider sammen med, med tanke på etableringer av klubber som kan bli medlemmer i FIF . Ut over disse steder som vi har prioritert har vi en liste på omtrent ti potensielle klubber som har kontaktet oss, eller som det allerede er kjent at det er klubber som ikke er tilknyttet FIF.

Foruten denne fadderordningen er det utarbeidet en startpakke for miljøer som vurderer å starte en klubb og melde seg inn i FIF. Her er alle nødvendige papirer og søknadsskjema vedlagt. Videre er det laget informasjon om fordeler med innmeldingen og eventuelle støtteordninger man kan søke på som klubb, både sentralt og lokalt. Det er dessuten satt av midler til dette arbeidet i budsjett 2010 og i lagtidsbudsjett som ble godkjent på tinget tidligere i år.

Herved er oppfordringen gått ut, hjelp oss med å lykkes med vekst i Norge!