Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

 

Senhøstes er for styret ikke akkurat synonymt med petanquepause. Tvert imot, dette er hovedsesongen for planlegging og organisering. En kort oppsummering over enkelte av tema som ble behandlet vil her bli gjengitt, samtidig som vi gjør oppmerksom på at det utover høsten og vinteren kommer ytterligere informasjon.


Styret i seksjon petanque hadde satt av en hel lørdag for å få tid til å komme gjennom flere saker på en strukturert og ordentlig måte. Til stede fra styret var Elisabeth Hågensen, Steinar Andersen, Signe Hovind, Lars Bruu, Svein Woldsund og Jan Øyvind Lønn. I tillegg møtte Ragnhild Mizda fra FIF og Eli Gjengstø, petanque.no.

Veteran Nordisk 2010
Blant de sakene som hastet mest var gjennomføringen av neste års Veteran Nordisk i Holmestrand. Dette arrangementet er viktig også utover selve konkurransen. De øvrige nordiske landene kommer til å vurdere våre evner til å arrangere, og dette blir viktig for vår fremtid i det nordiske samarbeid. Det sittende styret har liten erfaring med denne type erfaring, og det må planlegges allerede nå sammen med arrangørklubben Holmestrand, for best mulig gjennomføring.

Terminliste og ranking
Terminliste for neste år er naturligvis prioritert i styrets arbeid. Ulike krav til turneringene ble foreslått, i tillegg til ulike grep for å få en ønsket fornying av de senere års terminlister. Forespørsler til den enkelte klubb om arrangering av turneringer går ut i disse dager og puslespillet skal gå opp til januar 2010. Da blir terminlisten offentliggjort.  Krav til rankingstevner ble også diskutert. Utregning av rankingpoeng var et viktig moment, da styret ønsker å vektlegge viktigheten av rankingsystemet. Dermed også premieringer av beste spiller og klubb. Det ble vedtatt noen endringer ut fra hvordan beregningen har vært de senere år. Ytterligere informasjon  blir formidlet når terminlisten er ferdig utarbeidet.

Lisens
Lisens var nok en hastesak. Før vi kom med i fleridrettsforbundet var lisens en av de to store kildene til midler for drift. Like viktig er det ikke lenger, for økonomien er pr dags dato god. Diskusjonen gikk livlig hvorvidt en lavere lisens kunne friste flere til å løse lisens, kanskje særlig på tampen på sesongen, eller om denne inntektskilden kunne bidra til å – på lengre sikt – finansiere store utgifter som innendørshall, satsing på toppidrett, dommerkurs og lignende. Som en følge av diskusjonen ble det ingen økning for 2010.

Landslag 2010
Hva ønsker vi med landslag, hvordan kan vi lokke de beste spillerne, og er det noen grep vi kan gjøre for å styrke landslaget i årene fremover? Ved å gi økonomisk støtte til landslagene må også krav stilles. Begge parter må motiveres. Diskusjonen gikk i hvilken grad fokuset skulle ligge på landslagene, samtidig som alle lag i idretten må tas hensyn til . Likevel, hvor store midler er det forsvarlig å bruke på et landslag som ikke nødvendigvis inngir ønsket resultat? Ideen om egen trener, enten fra egne rekker eller innhentet fra våre naboland, ble lansert. Fokus på nødvendigheten av trening, både fysisk, taktisk og ikke minst mentalt. Hva skal komme først; resultater eller støtte? Det ble besluttet at det blir utarbeidet et forslag til en strategi for dette før eventuelle endringer blir foretatt.

Evaluering av NM
Sted for neste års NM er bestemt, og det må legges til rette for arrangementet i samarbeid med teknisk arrangørklubb. En viss fornyelse av NM er ønsket, både med tanke på spilleoppsett, ulike grener, gjennomføring og ikke minst tidspunkt. Skal vi fortsette å avholde mesterskapet i august, eller er det en mulig løsning å dele arrangementet i to omganger; før og etter fellesferien? Er det gjennomførbart? Og hva med mix dobbel i tillegg til de grenene som allerede eksisterer? Hvordan kan skytekonkurransen bedre avholdes? Styret ønsker å diskutere de ulike problemstillingene sammen med representanter fra de ulike klubbene.. Invitasjon til evaluering vil bli sendt ut til klubben før jul som en del av flere tema under et tillitsmannsmøte.

Økonomistyring
Enkelte aktiviteter er under planlegging og disse krever finansiering. Enkelte er rene utgiftsposter, mens andre prosjekter er tosidig og krever igjen en viss form for gjenytelse. I arbeidet med å rekruttere flere til petanque-miljøet, og utvikle de tilbudene vi har i dag, legges det til rette for et ressursfond, hvor klubbene kan søke en opptil en viss sum. Dette skal det jobbes videre med.

Idrettsregistrering
Ikke alt gikk bra for fjorårets registrering, men det meste skyldes manglende erfaring med denne type formaliteter

initial diagnostic work-up and evaluation. This evaluationsystem and adequate blood supply to the penis and a sildenafil citrate.

. Her er det et stort utviklingspotensiale! Det er veldig viktig at klubbene registrerer seg korrekt. Dette er basis for økonomisk støtte, samt et verktøy som viser den rette utvikling av medlemsmasse. Styret og FIF må sammen bistå klubbene med både gjennomføring og veiledning. Påminnelser vil bli gitt.

Relasjon
Et middel for å holde miljøet samlet, rekruttere flere og gi ut viktig informasjon, er hjemmesiden vår. Det er viktig at vi har en så god kontroll som mulig med hva som offentliggjøres, noe som gjør eksterne informasjonsforum som gjestebok og debattforum vanskelig. En slags form for markedsplass der man kan bl.a. etterlyse makkere, selge og kjøpe kuler er under konstruksjon. Ideer til artikler kan vi aldri få nok til, særlig nå i denne stille perioden.

Vinterarrangementer
Prosessen med å omforme vår sport ytterligere til en helårsidrett er i gang. En innendørshall i Oslo er en del av dette arbeidet. Forholdene må legges til rette, samtidig som man må forsøke å tenke nytt for å beholde interessen. Et tilbud for de som ønsker det hele året er viktig både for miljøet, rekruttering og selvfølgelig også for å beholde eller øke prestasjonsnivået for de som ønsker å satse. Å arrangere egne treninger innendørs er et av forslagene. Å finpusse teknikk, få gode råd og teste disse via uformelle konkurranser burde danne et godt grunnlag for våren. Vinterhalvåret er også en god anledning til å arrangere dommerkurs. Norge mangler pr i dag autoriserte dommere. Med det menes at vi har flere spillere som har tatt dommerkurs, men mangler eksamen. Dette trenger vi, særlig med tanke på flernasjonale turneringer. En annen ide er å bruke vinteren til å skape et samhold mellom våre juniorspillere, med samlinger, både sportslig og sosialt.

Rekruttering
Med tiden har vi sett en stigende interesse rundt omkring i landet, både når det gjelder eksisterende klubber utenom seksjonen/forbundet, og interesserte som kunne tenke seg å stifte egne klubber. Styret har fordelt kontaktpersoner som skal sørge for å hjelpe dersom de ønsker å ta dette videre. Dilemmaet er å forsøke å engasjere og få fortgang i prosessen, samtidig som man må sørge for at dette skjer i det tempoet de selv ønsker og er komfortable med. Hvor langt i prosessen man har kommet varierer fra klubb til klubb, fra landsdel til landsdel. Likevel, gjennomgangstonen er gjerne at de ønsker å vente til våren. Formodentlig vil vi se positive resultater av dette arbeidet til neste år. Vi håper og tror det vil dukke opp nye navn og klubber som en berikelse for Petanque-Norge.