Publiserte artikler

Søkeboks

Webmaster

Årsmøtet i seksjon petanque 2011 er historie. Så er også Tinget i Norges Fleridrettsforbund. Lørdag 2.april tok vi farvel med det gamle styret, og ønsket velkommen det nye. 

Årsmøtet i seksjon petanque

32 representanter fra seksjonsstyret og til sammen ni klubber deltok på årsmøtet, sammen med forbundsansatte Tor Erling Johnsen.

Ordstyrer for dagen: Rolf Hermansen

Etter en innledning av seksjonsleder Elisabeth Hågensen overtok en stødig ordstyrer Rolf Hermansen. Med sikker hånd geleidet han seksjonsstyre og årsmøtedeltakere gjennom timene møtet varte. Det har vært to begivenhetsrike år, med Norgesmesterskap, Nordisk Mesterskap for veteraner (+55), 25 årsjubileum, bok og en velfungerende nettside som hovedpunkter. For å få i gang blodomløpet og skape litt aktivitet ble det oppfordret til applaus. Deltakerne lot seg ikke be to ganger.(De klappet derimot to ganger). Her var det også på sin plass å fremheve årets spiller i 2010, Ole Hågensen, med premiering og velfortjent oppmerksomhet. En av arbeidsoppgavene til styret har vært å jobbe frem i mot et eget petanqueanlegg i hovedstaden. Dette   er en lang vei å gå, og  det nye styret vil fortsette arbeidet i årene fremover. Signe Hovind redegjorde deretter for regnskapet til seksjonen. En god økonomi har gitt et solid beløp som øremerkes hallkonto.

Noe av det siste Elisabeth Hågensen gjorde som leder var å overrekke premie for årets spiller 2010 til sin mann Ole.

Det var kommet inn to saker til årsmøtet, begge fremmet av Holmestrand Petanqueklubb. Forslag 1 gikk ut på  å endre lisensordningen ved  å innføre lisenser med tre bokstaver og tre tall i lisensnummeret. Styret gikk imot forslaget, og begrunnet det med å vise til det allerede pågående arbeidet med å forenkle lisensordningen. Forslagsstiller sa seg fornøyd med dette og trakk deretter sitt forslag. Årsmøtet foretok dermed heller ingen avstemming. Forslag 2 var å innføre en ny klasse i NM for superveteraner (65+). Forslaget ble ikke vedtatt, men styret vil ta forslaget med i det videre arbeidet med utvikling av Norgesmesterskapene, , noe forslagshaver var godt fornøyd med.

Forslag til handlingsplan for perioden 2011 – 2013  ble deretter gjennomgått. Seksjonen har som mål å nå 800 medlemmer, en økning på drøye 200 medlemmer fra dags dato. For å nå dette er vi avhengige av aktive klubber, oppfordre uavhengige klubber å melde seg inn i fellesskapet, og investere i annonsering og reklamering. Her er det rom for diskusjoner, både med idemyldring om hvordan vi skal rekruttere flere medlemmer, og hvordan vi skal lære av fortiden og endre feilslåtte strategier. Jan Åge Paulsen redegjorde for juniorsatsingen i HPK, mens Rolf Finstad ga oss oppmuntrende ord om hvordan Hølen har klart å hente spillere gjennom et samarbeid med en annen forening. Vår mann i forbundet, Tor Erling Johnsen, benyttet anledningen til å bevisstgjøre deltakerne om mulighetene til å søke økonomiske midler øremerket barn og unge.

Bergen Petanqueklubb deltok med tre delegater/gjester. Klubbleder Kenneth Larsen uttrykte ønske om mer tilrettelagt tilbud om sportslig utvikling, både rent spillemessig samt dommerkurs. Styret redegjorde for dette arbeidet, men etterlyste samtidig direkte interesse fra de ulike klubbene og regionene. Odd Porsmyr fra Fredrikstadsklubben BFII kom med forslag om å benytte oss av landslagstrener Jack Schillermans. En slik dialog er nok ikke utenkelig.

Det ble ellers gjennomgått en redegjørelse for budsjettet til kommende toårsperiode. Som nevnt har seksjonen en god økonomi med en solid egenkapital. Økern Petanque Clubs Ronny Gudmundsen foreslo å la arrangørklubber av NM motta en viss økonomisk godtgjørelse, slik at det i fremtiden kanskje vil bli enklere å finne villige arrangører. Styret vil  ta innspillet med i sitt videre arbeid. Årsmøtet godkjente budsjettet som retningsgivende.

Et av hovedpunktene i et hvert årsmøte er valg av nytt styre, så også i seksjon petanque. Flere av styremedlemmene ønsket av ulike grunner ikke å stille til gjenvalg. Valgkomiteen hadde derfor jobbet seg frem til følgende forslag:

Fra venstre: Eli, Ståle, Signe, Lars, Herve og Arvid

Seksjonsleder: Signe Hovind, Oslo Petanque Club (tidligere styremedlem)
Nestleder: Ståle Baksetersveen, Holmestrand Petanqueklubb (ny)
Styremedlem: Lars Storaker Bruu , Østkanten UAB(tidligere varamedlem)
Styremedlem: Eli Gjengstø, Østkanten UAB (ny)
Styremedlem: Arvid Uleberg, Bergen Petanqueklubb (ny).
Varamedlem: Hervé Socquet-Juglard, Bergen Petanqueklubb(ny).

Det nye styret ble valgt ved akklamasjon.

Styret hadde lagt frem forslag til ny valgkomité for perioden 2011-2013.

Leder: Mike Barker, Follo Petanca Klubb
Medlem: Helge Skjørberg, Holmestrand Petanqueklubb
Medlem: Hanne Arnesen, Økern Petanque Club

Den nye valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon.

Takk til Elisabeth Hågensen og resten av det avgåtte styret

Med dette er det på sin plass å rette en stor takk til tidligere seksjonsleder Elisabeth Hågensen, nestleder Jan-Øivind Lønn og styremedlemmene Svein Woldsund og Steinar Andersen for en uvurderlig innsats i denne toårsperioden. Samtidig vil også styret få rette en takk til den avgåtte Valgkomiteen v/ Benny Bel-Lafkih for vel utført arbeid.

Vi takker for det gamle styrets arbeid og innsats, og ønsker det nye styret velkommen. Vi går to nye spennende år i møte!


Tinget i FIF

Tinget i Fleridrettsforbundet(FIF) ble avholdt samme dag. Fra seksjon petanque stilte 17 deltakere deriblant Freddy S. Bruu og Svein Woldsund fra Forbundsstyret. Dette antallet var dessverre noe mindre enn opprinnelig påmeldt.

Fleridrettsforbundet består av tre ulike seksjoner og er det yngste særforbundet innenfor Norges Idrettsforbund.

Petanque: Vår seksjon er minst og teller oppimot 600 medlemmer. Disse er fordelt på 18 klubber.
Boccia/Teppecurling: I Norge fins det 350 teppecurling-utøvere, fordelt på fire klasser ut ifra grad av funksjonshemming. Langt flere utøver boccia, hele 1800, både med og uten funksjonshemminger.  Også her opereres det med ulike klasser.
Friskis&Svettis: Denne seksjonen er den desidert største i antall medlemmer. 30 000 er registrert fordelt på 41 foreninger.

Fleridrettsforbundets funksjon er først og fremst å bistå seksjonene med informasjon og støtte. Det er i seksjonene aktiviteten skjer og skal fortsette å skje. Fleridrettsforbundet har fremdeles en del å bevise overfor Idrettsforbundet, og styret har ingen umiddelbare intensjoner om å utvide til flere seksjoner. Det oppfattes som langt viktigere å stimulere til vekst innad i seksjonene, og å fortsette  videreutvikling  samarbeidet mellom de eksisterende seksjonene.

Som på årsmøtet ble det også på tinget avholdt styrevalg. For seksjon petanque sin del ble Freddy S. Bruu gjenvalgt i styret, men nå oppgradert til 1.visepresident. Rolf Hermansen ble valgt som styremedlem, mens Signe Hovind ble valgt som hans personlige vara.. Vi nevner også Trond Rekdahl som nytt medlem av kontrollkomiteen, mens Ellen Støa er personlig vara. I valgkomiteen sitter fra nå av Grete Johansen med Jan-Øivind Lønn som personlig vara. Det nye styret markerte også et farvel med Svein Woldsund som takket nei til gjenvalg. Noe dramatisk begynte han så også sitt innlegg med følgende ord: “Dette er det siste jeg gjør…” Svein har vært en av pionerene i arbeidet med å etablere Fleridrettsforbundet, og har vært en viktig stemme for petanquemiljøet.

Lykke til med vervene, både til de nye og de mer rutinerte. Måtte den gode utvikling fortsette!